Edit Content

รายการวิ่งที่จะเปิดเร็วๆนี้

japan tohoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Tohoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 กันยายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 กันยายน 2567 เวลา

Read More »

japan kanto

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kanto สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ตุลาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ตุลาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chubu

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chubu สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 พฤศจิกายน 2567 เวลา

Read More »

japan kansai

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Kansai สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 ธันวาคม 2567 เริ่มกิจกรรม : 16 ธันวาคม 2567 เวลา

Read More »

japan chugoku

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN ep.Chugoku สะสม 21 KM. (15 วัน) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 มกราคม 2568 เริ่มกิจกรรม : 16 มกราคม 2568 เวลา

Read More »

อุปกรณ์ที่รองรับ

อุปกรณ์ที่แนะนำ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพและความสามัคคีของบุคลากร เป็นการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค ตลอดทั้งให้เกิดทักษะทางการกีฬาให้มากขึ้น และเพื่อเป็นการนันทนาการให้บุคลากรจากทุกแห่งทั่วประเทศได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้น และการกีฬาก็เป็นคุณูปการต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ในทางสังคมก็สามารถทำให้มนุษย์เรามีปฏิสัมพันธ์กันหลาย ๆ ด้าน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยได้ความรักความสมานสามัคคี 
รูปแบบการวิ่ง
เป็นการวิ่งแบบ VIRTUAL RUN สะสมให้ครบตามกิโลที่กำหนด 10 กิโล 

ราคาและของที่จะได้รับ
VIP
 ระยะทาง 10 กิโล ราคา 1,900 บาท = เสื้อวิ่งคอจีน 1 ตัว + หมวก 1 ใบ
VIP ไม่วิ่ง ราคา 1,900 บาท = เสื้อวิ่งคอจีน 1 ตัว + หมวก 1 ใบ
ปกติ ระยะทาง 10 กิโล ราคา 599 บาท = เสื้อวิ่งคอกลม 1 ตัว
ปกติ ไม่วิ่ง ราคา 599 บาท = เสื้อวิ่งคอกลม 1 ตัว
**การส่งเสื้อจะส่งหลังจากเปิดรับสมัครนักวิ่งภายใน 2 อาทิตย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมและเชื่อมความสามัคคีในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

3. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกกำลังกายที่ตนเองถนัดอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นเหตุให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตร่าเริง แจ่มใส

4. เพื่อให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเป็นประเพณีต่อไป

กำหนดการเเข่งขัน
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ระบบให้ทำการวิ่งได้ตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 00.00 น. และสิ้นสุดในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 23.59 น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ https://www.facebook.com/Sosorun2021
หรือดูรายละเอียดอีเว้นอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ www.sosorun.com

ติดต่อสอบถาม
Official Facebook : SOSORUN

สอบถามข้อมูลทั่วไป (ผู้จัดการแข่งขัน)
Call : 02-0263939

สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร
(จันทร์-ศุกร์ 10:00 – 17:00)