Edit Content

รายการวิ่งที่จะเปิดเร็วๆนี้

sosorun virtual tour japan

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN Sosorun ขอเชิญนักวิ่งและผู้ที่รักสุขภาพ ทุกเพศทุกวัยร่วมสนุกกับการเดิน/วิ่งสะสมระยะ แบบ Virtual Run กับ SOSORUN Virtual Tour : JAPAN เดินวิ่งอยู่ไทยเหมือนไปญี่ปุ่น ร่วมความท้าทาย เดิน-วิ่งสะสม ( ระยะทาง 21 กิโลเมตร

Read More »

terms of use

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ส่วนสร้างบัญชีผู้ใช้แอบพลิเคชันโซโซรัน

 1. หากประสงค์จะใช้งาน หรือเชื่อมข้อมูลผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลการชำระค่าบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งาน แอบพลิเคชันโซโซรัน ได้บนอุปกรณ์ (device) หลายเครื่อง เช่น Android และ iOS เป็นต้นหรือมีส่วนร่วมใดๆ บน แอบพลิเคชันโซโซรัน ท่านจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วย Facebook Google หรือ อีเมล์ด้วยระบบลงทะเบียนของ แอพพลิเคชั่นโซโซรัน และเลือกชื่อผู้ใช้ของตนเอง สมาชิกควรให้ข้อมูลลงทะเบียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และให้ข้อมูลที่มีความทันสมัย (สำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือ Google เราจะไม่มีข้อมูล password ของท่านในระบบ (นอกจากนี้ เราจะไม่โพสต์ข้อความใดๆ ลงบนโปรไฟล์ของท่านหากไม่ได้รับอนุญาต) (“บัญชี”)
 2. สมาชิกจะต้องไม่เลือกชื่อผู้ใช้โดยมีเจตนาจะปลอมหรือทำให้เข้าใจว่าเป็นผู้อื่น และหากเลือกใช้ชื่อที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการจะทำต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นเป็นลายลักษณ์อักษณและจะต้องแสดงหลักฐานดังกล่าวต่อเราเสียก่อน
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครสมาชิกหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ตามดุลพินิจของ แอบพลิเคชันโซโซรัน สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บัญชีของท่านเองและตกลงที่จะปลดเปลื้อง แอบพลิเคชันโซโซรัน จากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีของท่านเอง สมาชิกไม่สามารถอนุญาต โอนสิทธิ์บัญชีของตนเองให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร
 4. แอบพลิเคชันโซโซรัน จะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในการที่เหมาะสมในการโอนถ่ายข้อมูลหรือใช้การสื่อสาร อื่นๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นๆ โดยจะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 5. ผู้ใช้สามารถลบบัญชีผู้ใช้ได้ โดยส่งคำร้องขอมายังอีเมลของฝ่ายสนับสนุน แอปพลิเคชันโซโซรัน (support@sosorun.com) เพื่อการดำเนินการต่อไป

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงานภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใดๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ท่านอาจจะใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการควบคุมและรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน

การขออนุญาติ และเปิด-ปิด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคลบนอุปกรณ์

ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลส่วนบุคลเหล่านี้มาใช้งาน เพื่อที่จะนำมาคำนวน ประมวลผล และแสดงผลออกมาในรูปแบบของตัวแอปพลิเคชั่นได้อย่างแม่นยำ ทางผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะ เปิด – ปิด เองได้ ในกรณีที่ปิดการใช้งานอาจจะมีผลกระทบในการคำนวน และแสดงผลออกมาผิดเพี้ยน หรืออาจจะใช้ฟังค์ชั่นบางอย่างบนตัวแอปพลิเคชั่นไม่ได้

ระเภทข้อมูลทั้งหมดที่เข้าถึงในการเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ที่ใช้งาน มีดังต่อไปนี้ 

– ความดันเลือด

– คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

– บันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ

– อัตราการเต้นของหัวใจ

– ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ

– ความอิ่มตัวของออกซิเจน

– อัตราการเต้นของหัวใจในขณะพัก

– ระดับความฟิตของร่างกาย

– ค่าดัชนีมวลกายล่าสุด

– ดัชนีมวลกาย

– อัตตราการหายใจ

– อัตราการเต้นของหัวใจในการเดินโดยเฉลี่ย

– บันทึกดัชนีมวลกาย

– การนอนหลับ

– ตัวอย่างขั้นตอน

การยินยอม หรือ ยกเลิก การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ

การยกเลิก

ข้าไปที่ เมนูข้อมูลส่วนตัว > เปิด-ปิด การเคลื่อนไหวแบบเบื้องหลัง > ปิดการใช้งาน (หลังจากที่กด สถานะปุ่มจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเทา)

การยินยอม

ข้าไปที่ เมนูข้อมูลส่วนตัว > เปิด-ปิด การเคลื่อนไหวแบบเบื้องหลัง > เปิดการใช้งาน (หลังจากที่กด สถานะปุ่มจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีเหลือง)

*หมายเหตุ การติดตั้งแอปพลิเคชั่นครั้งแรก ระบบจะคงสถานะยินยอมเข้าถึงข้อมูลไว้

สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิก ระงับ ลบเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นหรือบัญชีของท่าน (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิดหรือการกระทำใดๆ ที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว

บริษัทฯ อาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ในกรณีที่คุณสมัครเป็นสมาชิก ระบบจะใช้การสมัครผ่านด้วย Facebook Google หรืออีเมล์ด้วยระบบละทะเบียนของ แอบพลิเคชันโซโซรัน เพื่อยืนยันว่าคุณมีตัวตนอยู่จริง ระบบจะเก็บ อีเมล์และชื่อที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ (สำหรับคุณที่สมัครผ่าน Facebook หรือ Google เราจะไม่มีข้อมูล password ไว้ในระบบ)
 2. ทั้งนี้ทางสมาชิกจะกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าโปรไฟล์อีกทีหนึ่ง เพื่อพัฒนาระบบให้เหมาะกับประเภทของผู้ใช้
 3.  บริษัทขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของระบบที่เชื่อมโยงจากระบบนี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าระบบดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้บริษัท ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในระบบดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากระบบเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบบดังกล่าวได้ประกาศไว้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ระบบ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

เนื้อหาทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น เนื้อหา ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่นๆ โดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในแอปพลิเคชันล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่นๆ

1. ก่อนเข้าสู่หน้าระบุข้อมูล

ความประพฤติต้องห้าม 

คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงหรือใช้บริการเพื่อดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเราหรือบุคคลที่สาม แทรกแซงการทำงานของบริการ หรือใช้บริการในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายใดๆ ตัวอย่างเช่น โดยไม่มีข้อจำกัด คุณไม่สามารถ:

– ส่งข้อความหรือข้อมูลใดๆ ภายใต้ชื่อเท็จ รวมถึงการบิดเบือนข้อมูลของคุณหรือแหล่งที่มาของวัสดุที่คุณส่ง

– ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์

– ส่งข้อความหรือข้อมูลใดๆ ที่มีลักษณะผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร หลอกลวง ล่วงละเมิดผู้เยาว์ ล่วงละเมิด คุกคาม หรือแสดงความเกลียดชัง

– ส่งข้อความหรือข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดหรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนของผู้อื่น

– ทำซ้ำ ส่งต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ ขาย ออกอากาศ หรือถ่ายเทเนื้อหาที่ได้รับผ่านบริการให้แก่ทุกคนโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน

– มีส่วนร่วมในการคัดลอดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเก็บเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนบุคคล หรือใช้วิธีการอัตโนมัติอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรวบรวมข้อมูล

– ดำเนินการใดๆ ที่มีการถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่เกินความจำเป็นหรือไม่สมเหตุสมผลในเครือข่ายหรือโครงสร้างพื้นฐานของเรา

– ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือกิจกรรมใดๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่ถูกต้องของบริการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการในบริการ หรือพยายามสอบสวน ตรวจสอบ หรือทดสอบช่องโหว่ หรือละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายใดๆ

– พยายามที่จะแก้ไข แปล ถอดรหัส แปลกลับทางวิศกรรม หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ประกอบด้วยหรือมีลักษณะที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

– มีส่วนร่วมในการดำเนินการอื่นใดที่จำกัดหรือห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้งานหรือเพลิดเพลินกับบริการหรือในการตัดสินใจของเราแต่เพียงผู้เดียว ทำให้เรา ผู้ใช้งาน บริษัทในเครือของเรา หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรืออันตรายประเภทใดๆ

การละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายอาจส่งผลให้ต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา เราสามารถตรวจสอบและทำงานกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนด เราอาจระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน

การให้บริการจะมีการจ่ายเงินด้วย “เครดิต” “ เครดิต” ถูกซื้อโดยผู้ใช้ผ่านบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร เงินสด หรือรูปแบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เมื่อทำการชำระเงินเป็น“ เครดิต” คุณจะไม่ได้รับการคืนเงิน

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในความรับผิดในกรณีที่ท่านเผยแพร่ เนื้อหา ภาษา ภาพ ข้อความหรือองค์ประกอบใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามก อนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลหรือสถาบัน ฯ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหา ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหานั้นๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ
 3. ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนแอปพลิเคชัน บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล
 4. หากท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการแอปพลิเคชัน บริษัทมีสิทธิเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใดๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบล่วงหน้า

2. การเติมเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ

การชำระเงิน

 1. กรณีชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตผ่านเว็บ: เราจะเก็บค่าบริการจากบัตรที่ท่านลงทะเบียนไว้อย่างต่อเนื่องจนกว่าท่านจะได้แจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรยกเลิกการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ท่านยินยอมให้ระบบชำระค่าบริการ (ซึ่งเป็นระบบของบริษัทที่ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินที่มีความปลอดภัยสูง) ทำการเข้ารหัสข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ท่านลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการและการชำระเงินของท่านอนึ่ง ท่านสามารถแก้ไขหรือจัดการข้อมูลบัตรดังกล่าวได้ในหน้าโปรไฟล์ของท่าน
 2. กรณีชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตผ่านระบบ iOS และ Android: ท่านมีหน้าที่ชำระค่าบริการผ่านระบบ App Store และ Google Play ซึ่งจะทำการเก็บค่าบริการจากบัตรของท่านอย่างต่อเนื่องจนกว่าท่านจะยกเลิก
 3. กรณีชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชี: ท่านมีหน้าที่ชำระค่าบริการตามที่เราได้เรียกเก็บโดยครบถ้วนตามเวลาที่เรากำหนด และมีหน้าที่แจ้งให้เราทราบ เช่น แสดงหลักฐานการโอน หรือให้ข้อมูลอื่นใดแก่เราโดยไม่ชักช้า

สำหรับระบบเติมเงิน

 1. ท่านตกลงและยอมรับเงื่อนไขการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของการเติมเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 2. ท่านตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้ระบบเติมเงินที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
 3. ท่านจะต้องเก็บรักษาบัตรเงินสดและรหัสเติมเงิน (“Pincode”) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของท่านเท่านั้น ท่านยอมรับว่าหากมีการทำรายการใดๆ โดยใช้ Pincode ของท่าน ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของท่านเองทุกประการ โดยบริษัทฯ ไม่ตงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ จากการใช้ Pincode ดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน
 4. ในกรณีที่ท่านใช้ Pincode ทำรายการใดๆ ผ่านแอปพลิเคชันอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ท่านตกลงว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และท่านต้องผูกพันตามเงื่อนไขของรายการดังกล่าวทุกประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณี ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบการเติมเงินก่อนหรือหลังทุกครั้งที่ท่านทำรายการ
 5. สำหรับการชำระเงินค่าบริการ ต้องเป็นไปตามราคาหรือมูลค่าที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้บัตรเงินสดต้องเป็นไปตามที่ระบุบนบัตรเงินสด
 6. กรณีเกิดความความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้บัตรเงินสด เช่น กรอกรหัส Pincode ผิด หรือมูลค่าเงินไม่ตรงตามที่ระบุบนหน้าบัตรเงินสด หรือมีสาเหตุมาจากระบบของการเติมเงินของบริษัทเจ้าของบัตร (“ทรูมันนี่”) ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทรูมันนี่โดยตรง โทร 1240 หรือ 02-647-3333 หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทเจ้าของบัตรกำหนดไว้ เว้นแต่ การผิดพลาดหรือปัญหามีสาเหตุหลักมาจากระบบของแอปพลิเคชันท่าน
 7. ท่านตกลงและยินยอมชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการเติมเงิน ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน
 8. ท่านสามารถตรวจสอบรายการและจำนวนเงินจากการใช้บริการของท่านเองได้ตลอดเวลาในแอปพลิเคชันได้
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน หรือยกเลิกการให้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 10.  

การใช้งาน

 1. ผู้ใช้งานทุกรูปแบบไม่ควรออกจากหน้าแอปพลิเคชันนานเกิน 30 วินาที มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ใช้งานอยู่ในสถานะนิ่งเฉยและขาดการเชื่อมต่อ
 2. หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบ ทั้งหมดเป็นไปตามราคาที่กำหนดและระบุไว้
 3. ผู้ใช้งานทุกรูปแบบควรตรวจสอบระบบเครือข่ายที่ใช้ให้เรียบร้อยก่อนใช้งานแอปพลิเคชัน หากเกิดปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้องหรือขาดการเชื่อมต่อ ผู้ใช้งานอาจเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้รับประโยชน์อันพึงได้ เช่น การสูญเสียการเชื่อมต่อขณะอยู่ในช่วงเวลาเริ่มต้นการเก็บค่าใช้จ่าย อาจทำให้ผู้ใช้งานอาจสูญเสียเงินในบัญชีตามหลักเกณฑ์การชำระเงินตามจริง เป็นต้น
 4. ผู้ดูแลระบบและบริษัท มีสิทธิตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งานทุกรูปแบบ หรือดำเนินการกับผู้ใช้งานตามความเหมาะสม เช่น ชื่อผู้ใช้งานทุกรูปแบบที่อาจไม่เหมาะสม หยาบโลน โป๊เปลือย หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หยาบโลน โป๊เปลือย ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือบริษัทสามารถดำเนินคดีกับผู้ใช้งานได้ หากกระทำของผู้ใช้นั้นไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง และผิดต่อกฎหมาย เป็นต้น
 5. การตัดสินใจของบริษัทในกรณีต่าง ๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชัน อาจถูกเก็บไว้สำหรับการตรวจสอบหรือดำเนินการทางกฎหมายในกรณีจำเป็น โดยผู้ดูแลระบบ ผู้พัฒนาระบบ และบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
 7. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อในระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชัน อาจถูกเก็บไว้สำหรับการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบการใช้งานของแอพพลิเคชัน หรือระบบอื่น ๆ ในอนาคต
 8. ผู้ใช้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันผ่านระบบมือถือ ความเสถียรและความแม่นยำในการใช้งานแอปพลิเคชัน ในส่วนของการจับเวลา จับระยะทาง จะขึ้นอยู่กับความเสถียรของอุปกรณ์ และแอปพลิเคชันที่เข้าร่วม
 9. ผู้ใช้ที่ใช้งานผ่าน Device ( เช่น นาฬิกา เป็นต้น ) ความเสถียรและความแม่นยำในการใช้งานแอปพลิเคชัน ในส่วนของการจับเวลา จับระยะทาง จะขึ้นอยู่กับความเสถียรของอุปกรณ์ และแอปพลิเคชันที่เข้าร่วม
 10. หากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน’strava’สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.strava.com/legal/terms

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้มีการแก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565