Edit Content

รายการวิ่งที่จะเปิดเร็วๆนี้

sosorun virtual tour japan

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SOSORUN Virtual Tour : JAPAN Sosorun ขอเชิญนักวิ่งและผู้ที่รักสุขภาพ ทุกเพศทุกวัยร่วมสนุกกับการเดิน/วิ่งสะสมระยะ แบบ Virtual Run กับ SOSORUN Virtual Tour : JAPAN เดินวิ่งอยู่ไทยเหมือนไปญี่ปุ่น ร่วมความท้าทาย เดิน-วิ่งสะสม ( ระยะทาง 21 กิโลเมตร

Read More »

Privacy policy of Application SoSoRun

Privacy policy of Application SoSoRun

นโยบายความเป็นส่วนตัว

          นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับแอบพลิเคชันโซโซรันและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งให้บริการเชื่อมต่อผู้ใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดวิธีการที่บริษัทใช้เพื่อเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล และปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานระหว่างใช้แอบพลิเคชัน บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

          ผู้ใช้ที่ไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ควรใช้แอบพลิเคชันโซโซรัน

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

          บริการฯ นี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้บริการโดยทั่วไป ในกรณีผู้เยาว์ต้องการใช้บริการฯ ของเรา การให้ข้อมูลส่วนบุคคลผู้เยาว์จะต้องดำเนินการโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของผู้เยาว์ก่อนเสมอ โดยท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิ์และความสามารถตามกฎหมายสำหรับการใช้บริการฯ ของเรา หากท่านเป็นผู้เยาว์ท่านต้องให้การรับรองและรับประกันว่าท่านกำลังใช้บริการฯ ของเรา โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของท่าน ทั้งนี้ เราได้กำหนดข้อจำกัดด้านอายุโดยสมัครใจสำหรับบริการฯ บางอย่างในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านมีอายุตามที่กำหนดแล้วหรือไม่

          เราเข้าใจถึงความจำเป็นพิเศษในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้เยาว์ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือประเทศไทย (ผู้เยาว์คือบุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปี ในสหรัฐอเมริกา อายุต่ำกว่า 16 ปี ในยุโรป และอายุต่ำกว่า 11 ปี ในประเทศไทย) โดยใช้บริการฯ ของเรา โดยเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยเจตนาจากผู้เยาว์

          อย่างไรก็ตามหากท่านเชื่อว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านช่องมทางการติดต่อของเวปไซต์ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้ตั้งใจเราจะปิดการใช้งานบัญชีที่เกี่ยวข้อง และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกของเราทันที

นิยามที่สำคัญ (Important Definition)

ข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ใช้ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้ใช้

          ข้อมูลไม่ระบุตัวผู้ใช้ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวผู้ใช้ได้

          คุกกี้ คือข้อมูลที่ได้ส่งจากsiteไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในขณะที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชีโซโซรัน หรือให้ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ผ่านทางแอบพลิเคชัน ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้

          ชื่อและนามสกุล (สามารถใช้ชื่อนิรนามได้) วันเดือนปีเกิด อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่และข้อมูลอื่นในการลงทะเบียน

          ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น เบราเซอร์อินเตอร์เน็ต ชนิดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้แอบพลิเคชัน

          ข้อมูลอื่นๆที่ผู้ใช้กรอกหรือส่งให้ผ่านแอบพลิเคชันหรือบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

          หากผู้ใช้ได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ใช้ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่บริษัท

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ และการให้บริการแก่ผู้ใช้ ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

          เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้แอบพลิเคชัน บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของผู้ใช้ที่ผู้ใช้มีกับบริษัท (ถ้ามี)

          เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ผู้ใช้ได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์

          เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแอบพลิเคชัน

          เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่าง ๆ ของแอบพลิเคชันและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้

          เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บริษัทคาดว่าผู้ใช้ว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ใช้หรือที่ผู้ใช้ได้ร้องขอจากบริษัทให้แก่ผู้ใช้ เว้นแต่ผู้ใช้จะได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

          เมื่อผู้ใช้ได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับโซโซรันหรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ผ่านทางแอบพลิเคชัน บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัทหรือของทนาย/ผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ผู้ใช้สามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้เพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากบริษัทหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

          ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันเหตุอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายหรือเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือในกรณีสำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

หากผู้ใช้ต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสุขภาพที่บริษัทมีอยู่เกี่ยวกับผู้ใช้ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้บนแอบพลิเคชัน ผู้ใช้ตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญในการเข้าสู่ระบบบัญชี และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญในการเข้าสู่ระบบบัญชี

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

บริษัทรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดย

          จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

          จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

          จัดการทำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

          หากผู้ใช้มีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้ถูกละเมิดโดยบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ รหัสผ่านของผู้ใช้เป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้ กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากผู้ใช้ได้เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ผู้ใช้จะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการและผลที่ตามมา หากผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านได้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่บริษัท ผู้ใช้อาจต้องยอมรับผลที่ตามมาใด ๆ ที่ทำลงในนามของผู้ใช้ ดังนั้นหากรหัสผ่านของผู้ใช้ถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือผู้ใช้มีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ผู้ใช้ควรที่จะติดต่อบริษัทและเปลี่ยนรหัสผ่านทันที บริษัทขอเตือนให้ผู้ใช้ออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ผู้ใช้ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

โปรแกรมคุกกี้ (cookies)

บริษัทอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แอบพลิเคชัน

          เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทบริษัททำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของผู้ใช้ส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าเว็ปไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

          ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

          ชนิดของบราวเซอร์ของผู้ใช้

          หน้าเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าสู่แอบพลิเคชัน- หน้าเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมในแอบพลิเคชัน

          จำนวนเวลาที่ใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าว ข้อมูลที่ผู้ใช้ค้นหาในแอบพลิเคชัน เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

          ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้บริษัทพัฒนาแอบพลิเคชัน การบริการให้ดีขึ้น

          โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของผู้ใช้หรือบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บริษัทสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแอบพลิเคชันสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้มากขึ้น

ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแอบพลิเคชัน กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ผู้ใช้ต้องการ ผู้ใช้จะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแอบพลิเคชัน หากผู้ใช้ต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัททราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านล่างนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศไว้ในแอบพลิเคชัน

สิทธิของบริษัท

ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ โซโซรัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

การเพิกถอนความยินยอม

หากผู้ใช้ต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อบริษัท ได้ผ่านทางอีเมล์ support@sosorun.com